Skip to main content

De agrarische onderneming

De agrarische ondernemer heeft van oudsher een sterke binding met het notariaat, zeker in de Achterhoek. Niet alleen omdat zijn onderneming over het algemeen gebonden is aan grond, maar zeker ook omdat hij steeds het belang heeft ingezien van goed vastgelegde rechtsverhoudingen.
Een bijzondere band heeft de agrarische ondernemer met de notaris altijd gehad via het erfrecht. Agrarische ondernemingen, en daarmee de grond en de boerderij, zijn altijd sterk familie-gebonden geweest. Veel agrarische ondernemingen gaan al generaties lang over van vader op zoon of zijn op andere wijze in de familie gebleven. Vandaar het grote belang van goede testamentaire regelingen en boedelafwikkelingen. De continuïteit van het bedrijf en het behoud van het familiebezit vragen zorg en aandacht. De notaris vervult daarbij de rol van deskundig adviseur.

Rechtsvormen

Het agrarische bedrijf wordt in allerlei vormen uitgeoefend. Van oudsher is wat we nu de eenmanszaak noemen het meest bekend. Het merendeel van de agrarische ondernemingen in Nederland wordt in die vorm geëxploiteerd. Daarnaast is de maatschap een vorm die veel gekozen wordt om de opvolging in het bedrijf te regelen en daarmee de continuïteit van de onderneming te steunen. De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap kunnen in bepaalde gevallen even goed voor dat doel dienen. Indien man en vrouw op het bedrijf samenwerken kan de man-vrouw-firma een aantrekkelijke ondernemingsvorm zijn. Ook de besloten vennootschap (B.V.) wordt als rechtsvorm gebruikt. Het is de notaris die u kan adviseren over de meest geschikte rechtsvorm.

Een bedrijfsoverdracht is een complexe materie, waarbij goed overleg tussen ondernemer, accountant en notaris heel belangrijk is. en tijdig advies van uw notaris is daarom onontbeerlijk.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving op agrarisch terrein wordt steeds complexer. Zaken die daarbij een rol spelen zijn kavelruil, pacht, melkquota, mestquota en toeslagrechten. Ook in de privé-sfeer spelen diverse zaken een rol bij de agrariër, zijn opvolger en de familie. Dit kunnen heel diverse zaken zijn als huwelijkse voorwaarden, testament, nalatenschappen, overdrachtsbelasting, schenkings- en successierecht.

Verdere specialisatie

Wij hebben ons, op het gebied van agrarische zaken, nog verder gespecialiseerd, namelijk op het gebied van kavelruil.

De rol van de notaris als adviseur voor de agrarische ondernemer is in het voorgaande heel beperkt geschetst. Hobbelink & Buitink is aangesloten bij De Vereniging van Agrarische Notarissen. Onze “Agri-notaris” Ans Post is voorzitter geweest, en thans nog bestuurslid, van die vereniging. Zij is opgeleid als agrarisch specialist en volgt alle ontwikkelingen op de voet. De deskundige hulp zult u ervaren in de uitwerking van de opdracht die u  geeft.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u vrijblijvend bellen: 0543 548888.