Skip to main content

Afwikkeling erfenis

Bekijk onderstaand ons stappenplan voor de afwikkeling erfenis.
Wilt u advies over afwikkeling van een erfenis? Wij helpen u er graag bij en kunnen de taken geheel of gedeeltelijk van u overnemen.

Persoonlijk advies of een afspraak maken?

Stappenplan bij de afwikkeling van een nalatenschap

Is er iemand overleden in uw nabije omgeving? Er breekt dan een verdrietige tijd aan. En ook een periode waarin er veel geregeld moet worden. Eerst moet de uitvaart geregeld worden. Daarna begint het afwikkelen van de nalatenschap. Er komt veel op u af. Met onderstaand stappenplan helpen wij u op weg.
 • 1

  Stap 1

  Is er een testament?

  In een testament kan een overledene hebben vastgelegd wie zijn of haar erfgenamen zijn. Als de overledene geen testament heeft gemaakt, dan geeft de wet aan wie de erfgenamen zijn. Wij kunnen bij het Centraal Testamentregister navragen of er een testament is gemaakt en vervolgens zoeken wij uit wie de erfgenamen zijn.

 • 2

  Stap 2

  Iedere erfgenaam heeft een keuzemogelijkheid

  Als u te horen hebt gekregen dat u erfgenaam bent dan heeft u de volgende keuzemogelijkheden:

  • U kunt de erfenis zuiver aanvaarden
  • U kunt de erfenis beneficiair aanvaarden
  • U kunt de erfenis verwerpen

  Een toelichting hierop vindt u hier.

  Wij kunnen u adviseren bij het maken van een keuze en het afleggen van een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping bij de rechtbank. Als er eenmaal een keuze is gemaakt, dan kan die keuze niet meer veranderd worden.

 • 3

  Stap 3

  Volmacht of executeur?

  Alle erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

  Als de overledene in diens testament een executeur heeft benoemd, dan is de executeur degene die de nalatenschap af dient te wikkelen.

  Als er geen executeur in een testament is benoemd of de executeur kan zijn of haar taak niet uitoefenen, dienen de erfgenamen tezamen de nalatenschap af te wikkelen.

  Dat kan lastig worden als er meerdere erfgenamen zijn of geen van de erfgenamen wilt de nalatenschap afwikkelen. In dit geval kunnen de erfgenamen aan ons kantoor een volmacht geven om de nalatenschap namens hen af te wikkelen. Wij leggen volledige rekening en verantwoording af van de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4

  Stap 4

  Verklaring van erfrecht

  In de meeste gevallen is er een verklaring van erfrecht nodig, voor bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of de belastingdienst of de verkoop of wijziging tenaamstelling van de woning.

  Banken willen zekerheid aan wie zij toegang tot de bankrekeningen mogen geven. Met een verklaring van erfrecht kan worden aangetoond wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.

  Meer informatie hier over vind u hier.

 • 5

  Stap 5

  Maken van een boedelbeschrijving

  Aan het begin van de afwikkeling dient er een inventarisatie te worden gemaakt van de nalatenschap op de dag van overlijden. Hierin wordt opgenomen wat de bezittingen en eventuele schulden zijn. Deze inventarisatie kunnen erfgenamen als houvast gebruiken bij hun keuze of zij de erfenis wel of niet willen aanvaarden. Wij kunnen een boedelbeschrijving voor u opstellen en, indien nodig, verschillende goederen laten taxeren.

 • 6

  Stap 6

  Veiligstellen waardevolle zaken, onderbrengen huisdieren

  Waardevolle zaken als sieraden en verzamelingen moeten veilig worden gesteld. Dit kunnen wij voor u regelen.

  Om te voorkomen dat er nog mensen in de woning kunnen komen, die er niets te zoeken hebben, dienen sleutels zo veel mogelijk worden ingenomen. Voor huisdieren zal een ander onderkomen gezocht worden.

 • 7

  Stap 7

  Post en opzeggingen

  Over het algemeen meldt de uitvaartverzorger het overlijden bij de gemeente. De gemeente schrijft het overlijden in de Basis Registratie Personen (BRP) in, waarna instanties als de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de belastingdienst automatisch worden geïnformeerd.

  Er zal op het laatst bekende adres post blijven komen. Indien er geen toegang meer is tot de woning, zal alle post moeten worden doorgestuurd naar één contactpersoon. Abonnementen en lidmaatschappen moeten worden opgezegd. Een deel van de verzekeringen moeten worden opgezegd, maar wellicht nog niet alle. Wij nemen u deze zorgen graag uit handen.

 • 8

  Stap 8

  Administratie

  De administratie van de overledene moet worden verzameld en zo nodig worden geordend. Eventuele post die is blijven liggen, handelen wij af. Alle post die nog wordt ontvangen, zullen wij verwerken. Rekeningen moeten worden betaald, vorderingen en uitkeringen van verzekeringen moeten worden geïnd.

  Ook zal de bank op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Wij kunnen de administratie – waaronder tevens begrepen het innen van vorderingen en het betalen van rekeningen – voor u verzorgen. Van eventuele beleggingen zal ook een inventarisatie gemaakt worden. In overleg met de erfgenamen kunnen deze worden verkocht, dan wel worden overgenomen. Dit vraagt veel tijd en zorg. Wij kunnen deze zorgen van u overnemen.

 • 9

  Stap 9

  Inboedel, auto

  Inboedelgoederen kunnen worden verdeeld onder de erfgenamen. Mogelijk moeten resterende goederen van waarde worden verkocht. Dit wil nog wel eens problemen opleveren als er meerdere erfgenamen zijn of de erfgenamen zijn het niet met elkaar eens. Ook hier kunnen wij u bij begeleiden.

  Indien overledene een auto in eigendom had moet deze volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer binnen vijf weken na overlijden worden overgeschreven op een nieuwe eigenaar.

 • 10

  Stap 10

  Woning

  Huurwoning
  Als de overledene in een huurwoning woonde, dan moet de huur tijdig worden opgezegd. Met de verhuurder zal worden afgesproken hoe de woning moet worden opgeleverd en binnen welke termijn dit gerealiseerd kan worden.

  Koopwoning
  Als de overledene een eigen woning had, dan zal deze verkocht kunnen worden. Ook is het mogelijk dat een van de erfgenamen de woning overneemt. Hierbij spelen grote financiële belangen.

  De woning zal over het algemeen leeg en schoon moeten worden opgeleverd. Wij werken samen met betrouwbare bedrijven, die de woning respectvol en netjes ontruimen.

 • 11

  Stap 11

  Belastingen

  Alle belastingen van de overledene moeten worden verzorgd. De aangifte Inkomstenbelasting moet worden ingediend over het jaar van overlijden en mogelijk ook nog over het voorgaande jaar.

  Ook moet voor de erfbelasting aangifte worden gedaan als de verkrijging van een erfgenaam boven zijn of haar vrijstelling uitkomt. Erfgenamen moeten deze belasting betalen, afhankelijk van hetgeen zijn ontvangen. Hierbij gelden verschillende vrijstellingen en tarieven.

  Rekenrekenhulp erfbelasting belastingdienst

  Het aangifteformulier dat u van de belastingdienst krijgt kan voor sommige erfgenamen ingewikkeld zijn. Wij kunnen de aangifte erfbelasting voor u indienen en controleren de opgelegde aanslagen.

 • 12

  Stap 12

  Verdeling van de erfenis

  Als de stappen 1 t/m 11 zijn doorlopen en alles met betrekking tot administratie, financiën en belastingen is afgerond, dan kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Het is hierbij van belang dat iedere erfgenaam het juiste deel van de erfenis krijgt dat hem of haar toekomt.

  Als wij executeur zijn of volmacht hebben om de nalatenschap af te handelen, dan leggen wij volledige rekening en verantwoording af aan de erfgenamen. Wij zullen de erfgenamen pas uitbetalen als iedereen akkoord heeft gegeven op onze rekening en verantwoording.

  Ook kunnen wij behulpzaam zijn met het vastleggen van de erfdelen van de erfgenamen in een notariële akte.

Conclusie

Er komt nogal wat bij kijken om een nalatenschap volledig en juist af te wikkelen. Wij nemen u deze zorg graag uit handen. Dat is ons werk!

Als erfgenamen er samen niet uitkomen kan de afwikkeling van een erfenis stil komen te liggen. De medewerking van alle erfgenamen is immers nodig. Deze impasse kunt u doorbreken met mediation. Ook hierbij kunnen wij u begeleiden. U voorkomt daarmee een gerechtelijke procedure die tijd, energie en geld kost.

Onze medewerkers afwikkeling erfenis